ZARZĄDZENIE NR 9.2018 WÓJTA GMINY ULHÓWEK z dnia 05 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze. Na postawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2016.poz.902 z póz.zm.). Wójt Gminy Ulhówek zarządza, co następuje : § 1.1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ulhówek:   stanowisko do spraw  wymiaru podatków i księgowości podatkowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ulhówek   2.Ogłoszenie o naborze na stanowisko,o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 3.Szczegółowe zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze określa Zarządzenie Nr 51.2015 Wójta Gminy Ulhówek  z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ulhówek  oraz na wolne urzędnicze stanowiska kierownicze w jednostkach Gminy Ulhówek. § 2. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wyżej wymienione stanowisko, powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie: Leszek Bukowski- przewodniczący komisji, Alina Konefał-Pilip– zca przewodniczącego komisji, Magdalena Gil– sekretarz komisji, Alina Pukaluk – członek komisji, Danuta Drozdziel – członek komisji. § 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Ulhówek.  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     W Ó J T   G M I  N Y /-/ mgr Łukasz...