Informacja dotycząca odprawy granicznej

I N F O R MA C J A dotyczy odprawy granicznej poza czynnymi przejściami granicznymi w dniu 29 października 2022 roku w godz. od. 08.00-17.00      Wójt Gminy Ulhówek – Łukasz Kłębek wraz z Księdzem Proboszczem Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Antoniego w Dyniskach- zwrócił się do generała dywizji Straży Granicznej Tomasza Pragi – Komendanta Głównego Straży Granicznej w Warszawie z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu otwarcie granicy z Ukrainą poza czynnymi przejściami granicznym w ruchu pieszym w miejscowości Dyniska – Uhnow w rejonie znaku granicznego Nr 675 w dniu 29 października 2022 roku w godz. 8.00 – 17.00 w celu umożliwienia mieszkańcom przygranicznych miejscowości (dawnym mieszkańcom Uhnowa) dokonania prac porządkowych na cmentarzu grzebalnym w Uhnowie oraz udziału we Mszy Świętej o godz. 11.00. Komendant Główny Straży Granicznej w Warszawie w wyniku porozumienia z Przewodniczącym Państwowej Służby Granicznej Ukrainy wyraził zgodę, celem umożliwienia przekroczenia granicy państwowej mieszkańcom przygranicznych miejscowości do miasta Uhnów...

Dodatek węglowy

W myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz.1692). Dodatek  węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Wniosek o wypłatę dodatku trzeba złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Ulhówku – osobiście w urzędzie pok. 1 i pok. 9 drogą elektroniczną przez platformę E – PUAP lub drogą pocztową do poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do...

Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Ulhówek z dnia 25 lipca 2022 r

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2022 r.,poz.1327 z późn. zm.) w zakresie przyjęcia projektu rocznego programu współpracy gminy Ulhówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie na rok 2023. Zarządzenie Wójta Projekt...

Konsultacje społeczne w Gminie Ulhówek

Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek serdecznie zaprasza Mieszkańców Gminy Ulhówek do udziału w Konsultacjach Społecznych, które odbędą się dnia 25 lipca 2022r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy...