PIELGRZYMOWALI DO UHNOWA

Już po raz jedenasty w sobotę 13 czerwca odbyła się pielgrzymka z Dynisk do Uhnowa w ramach Transgranicznych Uroczystości Odpustowych ku czci św. Antoniego.Po krótkim porannym nabożeństwie grupa pielgrzymów wyruszyła na tradycyjny szlak. Po dotarciu do tymczasowego przejścia granicznego i przypomnieniu zasad odprawy celno-paszportowej wkrótce po 8 rano rozpoczęło się stopniowe przekraczanie granicy. Na tych, którzy z powodów zdrowotnych lub racji wieku nie mogli przejść pieszo do celu pielgrzymki czekał po stronie ukraińskiej autobus. U symbolicznych bram Uhnowa przedstawiciele tamtejszych władz powitały przybyłych, wśród których był Jan Kowalczyk – starosta tomaszowski, Wojciech Kawalec – wiceprzewodniczący rady powiatu, Teresa Senetra – Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek, Łukasz Kłębek – Wójt Gminy Ulhówek, Alina Konefał-Pilip – Sekretarz Gminy Ulhówek, ks. Wiesław Mokrzycki oraz ks. Grzegorz Chabros. Zgodnie z tradycją w pielgrzymce uczestniczyli dawni mieszkańcy Uhnowa lub ich potomkowie, którzy przyjechali m.in. z Krakowa, Szczecina, Gdańska, Ustrzyk. Wyjątkowo licznie byli reprezentowani cykliści zarówno indywidualni, jak i w grupach zorganizowanych. Władze gminy przekazały na ręce gospodarzy środki czystości i higieny osobistej jako swój dar oraz artykuły zebrane przez pielgrzymów. Następnie wszyscy udali się na ekumeniczną mszę świętą. Odprawił ją i kazanie wygłosił(po polsku i ukraińsku) o. Jan Kapistran z Rawy Ruskiej. W koncelebrze uczestniczyli również księża Mokrzycki i Chabros oraz proboszcz miejscowej parafii grekokatolickiej Bohdan Grynda. W kościele był także obecny proboszcz parafii prawosławnej Bohdan Paraszczuk. Modlono się w wielu intencjach ale najważniejszą z nich była ta o pokój na Ukrainie. Po zakończeniu liturgii wszyscy udali się na cmentarz, gdzie modlono się za wszystkich na nim...

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Ulhówek w sprawie naboru kandydatów na ławnika

FESTYN W DYNISKACH

W niedzielę 7 czerwca Sołectwo Dyniska i Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowały festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla ciała i ducha. Festyn rozpoczął się od zawodów wędkarskich dla najmłodszych. Następnie przeprowadzono liczne konkursy sportowo-sprawnościowe dla rodzin. Straż Graniczna zaprezentowała swój sprzęt oraz pokazała tresurę psa łącznie z zatrzymaniem podejrzanego. Policjanci z kolei znakowali rowery. Dzieci mogły się bawić na zjeżdżalni lub trampolinie. Przygotowano dla nich również słodki poczęstunek. Starsi mieszkańcy mogli wysłuchać występów zespołów „Tarnina” i „Jaśmin”. Oprawę muzyczną festynu zapewnił zespół...

W HOŁDZIE ŚWIĘTEMU

W niedzielne przedpołudnie 7 czerwca kościół parafialny w Ulhówku rozbrzmiewał piosenkami i tekstami poświęconymi Św. Janowi Pawłowi II. W ten sposób młodzież z miejscowego gimnazjum uczciła swojego patrona. Starsi zgromadzeni w świątyni mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze momenty z pontyfikatu Naszego Wielkiego Rodaka, a młodsi mogli dowiedzieć się, jak ważnym dla Polski był czas od października 1978 , do kwietnia 2005 roku. Co nam, jego rodakom zostało z głoszonych nauk, a o czym zapomnieliśmy lub czego nie chcemy pamiętać. Wierni w Warszawie obchodzili Święto Dziękczynienia w związku z peregrynacją kopii obrazu Jasnogórskiej Pani. W tym samym czasie wierni w Ulhówku ustami młodego pokolenia dziękowali za pontyfikat Papieża-Polaka. Ulubiona przez św. Jana Pawła II „Barka”, którą odśpiewali wspólnie wszyscy obecni w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Ulhówku zakończyła ten krótki ale bogaty w treści koncert. Ksiądz Stanisław Tymosz podziękował Małgorzacie Moskal, Jolancie Wojciechowskiej i Andrzejowi Pilipowi za przygotowanie młodzieży, Dyrektor Gimnazjum Annie Żurawieckiej za pomysł koncertu dla wiernych, a występującej młodzieży za piękne i wzruszające...

ZARZĄDZENIE Nr 20/2015 WÓJTA GMINY ULHÓWEK

z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Artura Grottgera w Hubinku   Na  podstawie art.36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu  pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz.373 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: § 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku -ogłoszenie stanowi załącznik  Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustala się regulamin konkursu stanowiący załącznik Nr2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie : 1) umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ulhówek www.ugulhowek.bip.lubelskie.pl 2)na stronie internetowej Gminy Ulhówek www.ulhowek.pl 3) wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ulhówek,ul. Kościelna 1/1.  § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ulhówek.  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  W Ó J T /-/ mgr Łukasz Kłębek Załącznik Nr 1 Załącznik Nr...

Zaproszenie

Wójt Gminy Ulhówek Mer Miasta Uhnów Proboszcz Parafii p.w. św. Antoniego w Dyniskach serdecznie zapraszają na ekumeniczne uroczystości odpustowe ku czci św. Antoniego w Dyniskach – Uhnowie 13 czerwca 2015r. Organizatorzy   Program uroczystości: – 6.00 – nabożeństwo w intencji pątników – kościół w Dyniskach – 6.30 – wyjście pielgrzymki w kierunku granicy – 8.00 – rozpoczęcie odprawy granicznej (wymagane paszporty) – 9.40 – powitanie pielgrzymów z Polski – 10.00 – Msza Święta – kościół w Uhnowie – po mszy św. przejście na miejscowy cmentarz grzebalny i ekumeniczne modlitwy za...