WÓJT GMINY ULHÓWEK OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Ulhówek usytuowanego w miejscowości Ulhówek przy ul. Tomaszowskiej 81 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – usługi rehabilitacyjne. 1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Ulhówek ul. Kościelna 1/1, sala narad pokój 21 godzina 9³°. 2. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa lokalu użytkowego znajdującego się w miejscowości Ulhówek / budynek byłej Szkoły Podstawowej / z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rehabilitacyjnej o powierzchni użytkowej 107,57m² przez okres 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wyposażyć wydzierżawiony lokal w niezbędny sprzęt do wykonywania usług rehabilitacji. Cena wywoławcza czynszu netto za najem 1m² powierzchni wynosi 5,69zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wzrost stawki czynszu ulegać będzie waloryzacji na dzień 01 stycznia każdego roku kalendarzowego zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu 1 m² powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność gminy Ulhówek. Obok czynszu Dzierżawca opłacał będzie podatek od nieruchomości oraz pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy: za energię elektryczną / podlicznik /, wodę, ścieki według stawek obowiązujących u dostawcy, centralne ogrzewanie, wywóz odpadów komunalnych według obowiązujących 3. Przetarg odbędzie się w formie ustnej licytacji wysokości stawki czynszowej netto za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego. Wygrywa osoba oferująca najwyższą cenę najmu za 1m² powierzchni lokalu, w sytuacji w której pomimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia. 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 5. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłacone wadium w wysokości: 500,00 zł / brutto / z dopiskiem „ wpłata...
Pielgrzymowali po raz trzynasty

Pielgrzymowali po raz trzynasty

Już po raz XIII zorganizowana została przez parafię w Dyniskach i władze gminy Ulhówek pielgrzymka do Uhnowa z racji uroczystości odpustowych ku czci św. Antoniego. Tegoroczne obchody połączone były z jubileuszem 50 lecia istnienia parafii oraz 25 lecia konsekracji nowej świątyni. Do tych rocznic nawiązywała pamiątkowa plakietka, którą otrzymał każdy uczestnik pielgrzymki. W sobotę 10 czerwca po modlitwie  oraz przypomnieniu celu i zasad pielgrzymki grupa ruszyła w kierunku czasowego przejścia granicznego na Ulikowie. Stopniowo dołączali kolejni pielgrzymi; także na rowerach. Ostateczne uformowanie grupy pielgrzymkowej nastąpiło po zakończeniu odprawy paszportowej. Dla tych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogli iść, strona ukraińska przygotowała autokar. Powitanie nastąpiło tradycyjnie u umownych bram miasta, skąd wszyscy udali się do kościoła. Liturgię po polsku i ukraińsku sprawował oraz kazanie wygłosił o. Sławomir Zieliński – franciszkanin z parafii pw. św. Antoniego we Lwowie. We mszy uczestniczyli także kapłani z Rawy Ruskiej, Wasylowa Wielkiego oraz z miejscowych kościołów; prawosławnego i grekokatolickego. o. Bohdan Grynda wziął później udział w nabożeństwie ekumenicznym na cmentarzu grzebalnym. Niedzielną sumę odpustową w Dyniskach sprawował i okolicznościowe kazanie wygłosił bp Mariusz Leszczyński. W koncelebrze liturgii uczestniczyli również poprzedni proboszczowie; Mieczysław Nicpoń i Piotr Lizakowski. Innym stan zdrowia lub obowiązki duszpasterskie nie pozwoliły wziąć udziału w obchodach jubileuszu parafii. Ksiądz biskup poświęcił także tablicę upamiętniającą ks. Jana Łazarowicza – pierwszego proboszcza parafii...

Piknik w Machnówku

W niedzielę 4 czerwca Machnówek gościł strażaków z całej gminy oraz dzieci. Związane to było ze zorganizowanym wspólnie Gminnym Świętem Strażaka oraz Dniem Dziecka. Świętowanie rozpoczęła msza święta w intencji strażaków. Ciąg dalszy obchodów został zaplanowany i realizowany przy świetlicy wiejskiej. Komendant Gminny ZOSP RP w Ulhówku dh Janusz Myszkowski złożył meldunek o gotowości pododdziałów do przeglądu, a następnie wydał komendę podniesienia flagi na maszt. W krótkim wystąpieniu wójt podziękował strażakom za ich zaangażowanie w działalność ratownicz-gaśniczą, a także działalność na niwie społecznej i współodpowiedzialność za sprawy społeczności lokalnej, czego przykładem jest pomoc strażaków podczas różnych imprez i festynów. Na boisku funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówek Chłopiatyn i Lubycza Królewska zaprezentowali sprzęt używany przy patrolowaniu i ochronie granicy, a także próbkę możliwości psa. Wszyscy chętni, a szczególnie dzieci, mogli korzystać z bezpłatnych przejażdżek rowerami wodnymi, kajakami i łódkami. Przybyłym serwowano grochówkę. Były stoiska z lodami, napojami i słodyczami. Na scenie zaprezentowały się : Kabaret „Aluzja” z Tomaszowa Lubelskiego, „Tarnina” z Tarnoszyna, „Jaśmin” z Rzeplina i „Fermata” z Telatyna. Piknik zakończyła zabawa z zespołem „TAKT”....

Informacja

o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Publicznych w Ulhówku.